روزنامه شرق-آغوش باز عراق برای سرمایه‌گذاران ایرانی- یک شنبه, 2 مهر 1391