روزنامه شرق-چالش در تولید، توزیع و فروش دارو در کشور- یک شنبه, 2 مهر 1391