روزنامه شرق- ممکن است جنگی رخ دهد - یک شنبه, 2 مهر 1391