روزنامه شرق- کاغذ همچنان معضل اصلی ناشران است- یک شنبه, 2 مهر 1391