روزنامه شرق-اسرار مرگ «عرفات»- یک شنبه, 2 مهر 1391