روزنامه شرق-نظم نمادين؛ از«فرويد» تا «لاكان»- چهارشنبه,11 مرداد 1391