روزنامه شرق- جلسات مشترك اصولگرايان مجلس براي رسيدن به وحدت نسبي - یک شنبه, 1 مرداد 1391