روزنامه شرق- موادمخدر صنعتي و جنون- یک شنبه, 1 مرداد 1391