روزنامه شرق- دستگيري عامل كشتار آمريكايي در سالن سینما- یک شنبه, 1 مرداد 1391