روزنامه شرق- خدمتكار سارق، صاحبخانه را بيهوش كرد- یک شنبه, 1 مرداد 1391