روزنامه شرق- عفو قاتل محكوم به مرگ به مناسبت ماه رمضان- یک شنبه, 1 مرداد 1391