روزنامه شرق- برادركشي بعد از سال‌ها دوري- یک شنبه, 1 مرداد 1391