روزنامه شرق- «كي‌روش» به ايران بازگشت- یک شنبه, 1 مرداد 1391