روزنامه شرق- استقلال و سپاهان مثل پرسپوليس- یک شنبه, 1 مرداد 1391