روزنامه شرق- كارگرداني‌هاي صحنه‌اي- یک شنبه, 1 مرداد 1391