روزنامه شرق- «ديويد ممت» بازي با زبان تا خلق «زبان ممت»- یک شنبه, 1 مرداد 1391