روزنامه شرق- ديويد ممت مستحكم- یک شنبه, 1 مرداد 1391