روزنامه شرق- بازگشت پرافتخار لوين- یک شنبه, 1 مرداد 1391