روزنامه شرق- گفت‌وگو به زبان هنر- یک شنبه, 1 مرداد 1391