روزنامه شرق- نقاشي مي‌كنيم كه بر مرگ چيره شويم- یک شنبه, 1 مرداد 1391