روزنامه شرق- نقاشي، مسابقه اسب‌دواني نيست- یک شنبه, 1 مرداد 1391