روزنامه شرق- بهار گردشگري در تونس- یک شنبه, 1 مرداد 1391