روزنامه شرق- «بهار عرب»، بهار تونس- یک شنبه, 1 مرداد 1391