روزنامه شرق- بحران مشاركت در مصر- چهارشنبه,31 خرداد 1391