روزنامه شرق-جسارت را از سینماگران گرفته‌اند- چهارشنبه,31 خرداد 1391