روزنامه شرق-گلايه رييس مجلس از متلك‌گويي- چهارشنبه,31 خرداد 1391