روزنامه شرق- ساخت اولين سرود ملي ايران توسط بيگانگان- دوشنبه, 1 خرداد 1391