روزنامه شرق- اين سرنوشت ماست - چهارشنبه,30 فروردین 1391