روزنامه شرق-«زوم» روی رنج- چهارشنبه,30 فروردین 1391