روزنامه شرق- پاك مي‌شويم پاك مي‌مانيم- چهارشنبه,30 فروردین 1391