روزنامه شرق-بهار گرم و طولاني- چهارشنبه,30 فروردین 1391