روزنامه شرق- برخورد نامناسب امارات با مسافران نوروزي ايراني پيگيري شود- پنجشنبه,17 فروردین 1391