روزنامه شرق-پس از بغداد، چين هم گزینه‌ ميزباني شد- پنجشنبه,17 فروردین 1391