روزنامه شرق- مداخله خارجي ملت و دولت سوریه- پنجشنبه,17 فروردین 1391