روزنامه شرق- «هيات»، جايگزين قانون؟- پنجشنبه,17 فروردین 1391