روزنامه شرق- سه راهي دو سر برد - پنجشنبه,17 فروردین 1391