روزنامه شرق- جاده‌اي منتهي به درد- دوشنبه,17 بهمن 1390