روزنامه شرق- تاريخ مصرف «گنه گنه» گذشته- دوشنبه,17 بهمن 1390