روزنامه شرق- مبادا انگ «فيلم انتقادي» بخوريم- دوشنبه,17 بهمن 1390