روزنامه شرق- بي‌سابقه‌ترين سقوط محيط‌زيست در جهان! چرا؟- دوشنبه,17 بهمن 1390