روزنامه شرق- آرزوي سفر به يوش- دوشنبه,17 بهمن 1390