روزنامه شرق- صالح حسيني ترجمه نمي‌كند- دوشنبه,17 بهمن 1390