روزنامه شرق- افزايش شمار قربانيان سرماي هوا در اروپا - دوشنبه,17 بهمن 1390