روزنامه شرق- جاي خالي حمايت‌هاي قانوني- دوشنبه,17 بهمن 1390