روزنامه شرق- كيف‌قاپي با خودروهاي مسروقه- دوشنبه,17 بهمن 1390