روزنامه شرق- زورگيري قهرمان كشتي به دليل لجبازي با پدرش- دوشنبه,17 بهمن 1390