روزنامه شرق- مقتول فاسد بود، او را كشتم- دوشنبه,17 بهمن 1390