روزنامه شرق- صدور مجوز حفر چاه در منطقه باستاني سرمشهد- دوشنبه,17 بهمن 1390