روزنامه شرق- 126 سال پيش تهران 130 كاروانسرا داشت- دوشنبه,17 بهمن 1390