روزنامه شرق- رنج‌هاي ارگ انار- دوشنبه,17 بهمن 1390